Travel charger LG STA-P51 Bulk

Travel charger LG STA-P51 Bulk

STA-P51/B


shop price: € 18.00
web price: € 12.00

AddThis Social Bookmark Button
Travel charger LG STA-P51 Bulk

Contents: LG Travel Charger STA-P51

Technical data:
- Input: 100-240V, 50-60Hz
- Output: 4.8V / 900mA

STA-P51, STA-P52, STA-P53, STA-P54

Compatbile with LG GC900 Viewty Smart, KB770, KC550, KC910 Renoir, KE500, KE590, KE770 Shine, KE800 Chocolate Platinum, KE820, KE850 Prada, KE970 Shine, KF300, KF510, KF600, KF700, KF750 Secret, KF900 Prada, KG275, KG320, KG350, KG800 Chocolate, KG810, KM380, KM500, KM900 Arena, KP100, KP130, KP170, KP230, KP235, KP260, KP500 Cookie, KS10, KS20, KS360 Etna, KS500, KT610, KT770, KU250, KU300, KU310, KU311, KU580, KU970 Shine, KU800, KU990 Viewty, L600V

Cart  

(empty)SoundTech Ltd SoundTech Ltd SoundTech Ltd SoundTech Ltd
.